Tatsuya Senda [Newest Sound] ยท Newest Sound Phantom - NAO NOMURA